Bryan Elsley

Bryan Elsley

Bryan Elsley

  • ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ: Writing
  • ಜನ್ಮದಿನ: 1961-05-17
  • ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ: Dalkeith, Scotland, UK
  • ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ:Bryan Elsley is a Scottish television writer, best known for creating Skins, together with his son, Jamie Brittain.

Bryan Elsley ფილმები

Bryan Elsley Ტელე გადაცემები